Beleidsplan Vieren en Kerkmuziek

Beleidsplan en visie.

 

 

BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE        (januari 2008)

BELEID/VISIE                                                     

TOEPASSING                                                       

EVALUATIE                                           vastgesteld in de KRvergadering dd. 10-12-2008

                                                                          

Demografische opbouw:  01-01-2008

 0-12                66
13-19                30
20-29                38
30-49                92
50-70                116
boven 70           63
totaal                405 

Gemeentebeschrijving:

Midden-orthodoxe plattelandsgemeente. Klassiek gereformeerd / liturgisch.
De eredienst heeft een belangrijke plaats in de gemeente; wij zijn "zondag-gericht".
Aantallen bezoekers ochtenddienst loopt terug, rond de 125 personen, vergrijzend.
|Het aantal kinderen dat meedoet met kindernevendienst stabiliseert.
De jeugdkerk, gericht op jongeren van de eerste 2 jaren na de basisschool, heeft meestal rond de 7 bezoekers.
We zijn 2008 ingegaan als ‘vacante gemeente'.
Overleg met buurgemeente Gees, eveneens vacant, heeft niet tot het resultaat geleid dat we gezamenlijk een predikant gaan beroepen. Wel is de intentie uitgesproken dat we de komende jaren meerdere activiteiten gezamenlijk zullen gaan doen, om zodoende elkaar beter te leren kennen. 

Eredienst:
Redelijk vast liturgisch stramien, rondom het woord; maar de verkondiging zit in de hele dienst verweven en niet alleen in de dienst van het woord.
Het liturgisch jaar is belangrijk. Het oecumenisch leesrooster wordt zoveel mogelijk gevolgd, zowel in de dienst in de kerk als in de kindernevendienst.
Er is openheid in de gemeente, zodat het liturgisch ook "anders" kan gaan.
Er is als regel om 10.00 uur op de zondag een kerkdienst.
Mocht er initiatief zijn een tweede dienst te organiseren, dan zal de kerkenraad daaraan medewerking verlenen. 
Visie: Het meest centrale moment waarop de gemeente samenkomt is de zondag, de dag van de opstanding, de eerst dag van de nieuwe week. De zondag is ook het moment van ontmoeting van de gemeente met elkaar. Dit alles vereist de nodige zorg en aandacht.
Belangrijk is dat de elementen van de dienst blijven staan in de eeuwenoude tradities, maar dat zij ook een actuele vorm krijgen voor de mensen van nu, klein en groot. 
Toepassing:
*De preekvoorziener is gevraagd het preekrooster zoveel mogelijk met predikanten te vullen. Predikanten die werkzaam zijn binnen de PKN en lijken te passen in onze gemeente, kunnen gevraagd worden.
Wij hebben binnen de gemeente 2 preeklezers. 
*Zorgvuldige informatievoorziening naar de voorgangers (ouderling Vieren). 
Evaluatie:
* Er was regelmatig contact tussen ouderling Vieren, preekvoorziener en groepen/mensen die een taak hebben in een viering (bv. in de taakgroep Vieren vergadering, of indien nodig individueel). Getracht is, ook in deze vacante periode, de zondagse viering een centraal punt in de gemeente te laten zijn.
De ontmoeting met elkaar op de zondag kreeg mede een impuls door het nu wekelijkse koffiedrinken na de dienst.

 

Bijzondere diensten:
Regelmatig worden er diensten (mede) voorbereid door groepen/mensen uit de kerk. Bijvoorbeeld jeugddiensten, openluchtdiensten (oecumenisch), kinderzondag, evangelisatiedienst, ZWO-zondagen, bid- en dankdag, (5) avondmaalsdiensten, vespers, laatste zondag van het kerkelijk jaar, projecten kindernevendienst, paascyclus enz.
Beleid: Ondanks dat wij momenteel vacant zijn, zal getracht worden bovenstaande bijzondere diensten wel doorgang te laten vinden.
Toepassing:
*Op gezette tijden overleg in de vergadering van de taakgroep Vieren, om de lijnen helder te houden. 
*Bespreking van het preekrooster in de kerkenraad. Regelmatig terugkijken op en vooruitkijken naar (bijzondere) diensten.
Evaluatie:
*Afgesproken is in de kerkenraadsvergadering van januari ‘08 dat in principe in alle diensten een predikant of één van de preeklezers voorgaat. Mocht een groep toch de dienst helemaal zelf willen doen, dan moet de liturgie en een uitleg van de inhoud van de dienst 4 weken voor tijd aan de kerkenraad worden voorgelegd.
* Er heeft op palmzondagavond weer een keer een 2e dienst plaatsgevonden, dit keer op de manier zoals dat in Taizé gebruikelijk is, als start van de Stille Week (ongeveer 50 bezoekers).
De Taizéruimte was op maandag-, dinsdag- en woensdagavond van 19.00 - 19.45 uur opengesteld als stilteruimte. Hiervan werd per avond door ongeveer 10 mensen gebruik gemaakt.
*De liturgiecommissie heeft het plan om te komen tot een gedenkhoek (met o.a. een boek waarin de namen van de geboren kinderen en de overledenen geschreven kunnen worden), dit jaar kunnen uitvoeren. 

Sacramenten:
Ieder die gedoopt is mag zijn/haar kind laten dopen. Het dopen gebeurt in het midden van de gemeente.
Wij hebben een open avondmaalsviering, in een wisselende liturgische vorm, waarbij de eenheid van schrift en tafel centraal staat.
Beleid:
*Doorgaan met de doop- en avondmaalsdiensten op de manier zoals in de kerkenraad is afgesproken.
Toepassing:|
*Er wordt vooraf informatie gegeven aan predikanten die dienst doen bij dopen en/of Maaltijd van de Heer over onze gebruikelijke gang van zaken (ouderling vieren).
Evaluatie:
|
*In de liturgiecommissie wordt regelmatig nagedacht over de vorm(en) van avondmaalsviering.
De Diamantgroep heeft het initiatief genomen een ‘voorbereidingszondag' te houden (in samenspraak met de toen dienstdoende predikant) in juni '08.

Kerkmuziek:
In de regel wordt er gezongen uit het Liedboek voor de kerken, Alles Wordt Nieuw, Geroepen Om Te Zingen. Ook uit andere bundels wordt geput, met name bij bijzondere diensten.
In rouw- en trouwdiensten vormt persoonlijke voorkeur van de betrokkenen het uitgangspunt.
Gezongen Klein Gloria na de intochtspsalm.
Responsoria kunnen een plaats hebben in de eredienst.
Na de zegen wordt het Amen (3x) gezongen.
Koren:
Cantorij, chr. gemengd koor Laudate Deo, gospelgroep Marturia.
De cantorij werkt in ieder geval mee aan de paascyclus en de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Laudate Deo en Marturia worden 2 x per jaar gevraagd mee te werken.
In openlucht- en evangelisatiediensten en een enkele keer in een jeugddienst wordt een koor/groep (ook van buiten de gemeente) gevraagd.
Muziek:
Het orgel is het meest gebruikte instrument in de vieringen.
Ook de piano wordt regelmatig gebruikt.
Bij hoogtijdagen soms koperinstrumenten.
Beleid:
*Stimuleren van het gebruik van muzikale talenten in de eigen gemeente.
Toepassing:
*Muzikale gemeenteleden hebben nu en dan hun medewerking verleend aan diensten.
*Op aandragen van één van de organisten heeft op 6 april een ‘combo' bestaande uit gemeenteleden (jong en oud) hun medewerking verleend aan de jeugddienst.
Evaluatie:
*Navraag leerde dat zowel meewerkende als luisterende gemeenteleden het prettig vinden als er meer muziek te horen is in de viering.

Kerkmusicus:
Inventarisatie:
Geen kerkmusicus bevoegdheid III aanwezig. Er zijn 5 vaste organisten. De leider van de cantorij wordt met een zekere regelmaat gevraagd op de piano de gemeentezang te begeleiden.
Er is tot nu toe geen visie op lange termijn geformuleerd over kerkmuziek en kerkmusici.
Omschrijving:
Een kerkmusicus/organist/pianist is iemand die, in een eigen stijl, voorgaat in het muzikale deel van een viering.
Verwacht wordt dat hij/zij
-het orgel/de piano op goed niveau kan bespelen;
-de gemeentezang goed kan begeleiden;
-orgel/pianospel kan verzorgen voor en na de dienst en tijdens de collecte;
-op verzoek (kerk)muziek in en om de kerkdiensten kan uitzoeken en uitvoeren;
-inzicht heeft in liturgie en kerkdienst;
-bereid is om zich te verdiepen in kerkmuziek in brede zin;
-samen wil werken met andere voorgangers in een kerkdienst te weten predikant, ambtsdragers, koster, kindernevendienst, jeugddienstcommissie etc.;
-eigen initiatieven ontplooit.
Toepassing:
*De lijnen met de organisten kort houden, zodat opmerkingen en complimenten makkelijk uitgewisseld kunnen worden.
*Zorgen voor een adequate informatievoorziening naar hen, zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op een dienst.
Evaluatie:
*De email blijkt een goed medium te zijn om met de kerkmusici te communiceren.
*Op verzoek van één van de organisten is in de informatiebrief die de preekvoorziener naar de voorgangers stuurt, het tijdstip van aanleveren van de te zingen liederen vervroegd naar uiterlijk de woensdag voorafgaande aan de dienst.
* De piano wordt regelmatig gebruikt, meestal op verzoek van degenen die iets ‘bijzonders' in een viering organiseren; maar ook de organisten die piano kunnen spelen bieden soms zelf aan de gemeentezang op de piano te begeleiden.

.

 

 _