Herinrichting kerkzaal

GEMEENTEAVOND 22 JULI, 19.30 UUR

Graag nodigen we iedereen uit voor de gemeenteavond op 22 juli. Op de agenda die avond staat vooral de herinrichting van de kerkzaal en verdere renovatie van de Drieklank. In juni zijn de plannen  al in kleinere groepen gepresenteerd. Tijdens de gemeenteavond zal de herinrichtingscommissie de plannen met eventuele varianten presenteren en verwachten we ook een goed beeld te kunnen geven van de kosten die aan de vernieuwing verbonden zijn.

Naast de herinrichting zullen we ook bespreken hoe we als kerk vanaf half maart met de veranderde omstandigheden als gevolg van het coronavirus zijn omgegaan en hoe we dat kunnen voortzetten de komende tijd.  Lastig is daarbij de onzekerheid over de verdere verspreiding van het virus in de komende maanden en wat dit gaat betekenen voor de mogelijke versoepeling van de richtlijnen waar iedereen zo naar uitkijkt.

De gemeenteavond zal worden gehouden in de kerkzaal omdat we daar op een goede manier de 1,5 meter afstand kunnen waarborgen.

Iedereen is van harte uitgenodigd!

Namens de kerkenraad, Hans Hordijk

Herinrichting van de kerkzaal, bijeenkomst voor ouderen op 11 juni.

Nu in juni het weer mogelijk is om onder voorwaarden in kleinere groepen (max 30 personen) bij elkaar te komen, gaat de commissie herinrichting ook weer wat meer zichtbaar aan de slag.

Het plan is om, waar we in maart gepland hadden om het voorlopige ontwerp van de kerkzaal te bespreken met de diverse groeperingen binnen onze kerk, deze gesprekken nu in juni te houden.

Zoals ook in de laatste nieuwsbrief aangekondigd wil de commissie op basis van deze gesprekken en mogelijke aanpassing van het ontwerp, graag omstreeks half juli de herinrichtingsplannen en de bijbehorende begroting voorleggen aan de gemeente op een gemeente-avond.

Voor de diverse groeperingen zullen door de commissieleden  rechtstreeks met de betrokkenen afspraken worden gemaakt. Daarnaast willen we , net als in de eerdere fase van de planvorming , ook dit keer graag onze ouderen uitnodigen voor een presentatie van het voorlopige ontwerp en een uitwisseling van inzichten en mogelijke suggesties voor de herinrichting van de  kerkzaal.

Graag nodigen we daarom de ouderen uit voor een ochtendbijeenkomst op  donderdag 11 juni, 10.30 uur in de kerkzaal. Niet alleen is dit de meest geschikte plek  om de plannen te bespreken, maar we hebben in de kerkzaal ook voldoende mogelijkheden om op een veilige manier, met voldoende onderlinge afstand bij elkaar te zijn.

We begrijpen heel goed dat sommigen het wellicht nog te vroeg zullen vinden om bij zo’n bijeenkomst aanwezig te zijn, of zich daar onvoldoende veilig bij voelen.  Voor alle bijeenkomsten die we in juni houden geldt dan ook dat bij – ook al zijn het lichte – klachten, of bij ziekte van een huisgenoot, thuisblijven het devies is.

Niettemin nodigen we iedereen graag uit voor de bijeenkomst op 11 juni en kijken we uit naar een goed gesprek over het voorlopig ontwerp van de kerkzaal met zoveel mogelijk gemeenteleden.

Namens de commissie herinrichting, Hans Hordijk

 

 

In de afgelopen periode heeft de herinrichting op een redelijk laag pitje gestaan. Maar nu vanaf 1 juni naast de vieringen ook alle andere bijeenkomsten (tot maximaal 30 personen) weer mogelijk zijn, kunnen we het gesprek over de inrichtingsplannen weer oppakken.

Daarnaast zal de commissie nog wel het nodige werk moeten verrichten om tot een goed onderbouwde begroting van de plannen te komen.

De kerkenraad ziet graag dat de commissie in juni de (voorlopige) plannen in kleine groepen bespreekt, zoals dat ook vorig jaar is gebeurd. Dit in de hoop dat we vervolgens in juli een gemeente-avond kunnen beleggen over de uitgewerkte plannen.

De vervanging van de banken in de kerkzaal door stoelen is een uitgangspunt dat al eerder, ook op een gemeente-avond, is omarmd. Als vooruitlopend op de herinrichting, met het weghalen van een gedeelte van de banken voor 1 juli op een goede manier kan worden voldaan aan de corona-richtlijnen, dan is de kerkenraad hier een voorstander van. De komende weken worden de verschillende mogelijkheden uitgewerkt. Zodra er een definitief plan hiervoor is zullen we dat bekend maken zodat gemeenteleden hierop kunnen reageren.

 

Herinrichting van de kerkzaal, bijeenkomst voor ouderen op 11 juni.

Nu in juni het weer mogelijk is om onder voorwaarden in kleinere groepen (max 30 personen) bij elkaar te komen, gaat de commissie herinrichting ook weer wat meer zichtbaar aan de slag.

Het plan is om, waar we in maart gepland hadden om het voorlopige ontwerp van de kerkzaal te bespreken met de diverse groeperingen binnen onze kerk, deze gesprekken nu in juni te houden.

Zoals ook in de laatste nieuwsbrief aangekondigd wil de commissie op basis van deze gesprekken en mogelijke aanpassing van het ontwerp, graag omstreeks half juli de herinrichtingsplannen en de bijbehorende begroting voorleggen aan de gemeente op een gemeente-avond.

Voor de diverse groeperingen zullen door de commissieleden  rechtstreeks met de betrokkenen afspraken worden gemaakt. Daarnaast willen we , net als in de eerdere fase van de planvorming , ook dit keer graag onze ouderen uitnodigen voor een presentatie van het voorlopige ontwerp en een uitwisseling van inzichten en mogelijke suggesties voor de herinrichting van de  kerkzaal.

Graag nodigen we daarom de ouderen uit voor een ochtendbijeenkomst op  donderdag 11 juni, 10.30 uur in de kerkzaal. Niet alleen is dit de meest geschikte plek  om de plannen te bespreken, maar we hebben in de kerkzaal ook voldoende mogelijkheden om op een veilige manier, met voldoende onderlinge afstand bij elkaar te zijn.

We begrijpen heel goed dat sommigen het wellicht nog te vroeg zullen vinden om bij zo’n bijeenkomst aanwezig te zijn, of zich daar onvoldoende veilig bij voelen.  Voor alle bijeenkomsten die we in juni houden geldt dan ook dat bij – ook al zijn het lichte – klachten, of bij ziekte van een huisgenoot, thuisblijven het devies is.

Niettemin nodigen we iedereen graag uit voor de bijeenkomst op 11 juni en kijken we uit naar een goed gesprek over het voorlopig ontwerp van de kerkzaal met zoveel mogelijk gemeenteleden.

Namens de commissie herinrichting, Hans Hordijk